பாகம் 4 : nodejs தமிழில்

மொடியூல்களை ஏற்றுதல்

இதுவரை வந்த பதிவுகளை வாசித்திருந்தால் உங்களுக்கு node.js இன் Module கள் பற்றிய ஒரு அறிவு கிடைத்திருக்கும். முதலே கூறியபடி வேர்ட்பிரஸ் சொருகிகள் (Plugins) போல node.js இன் சொருகிகள்தான் இந்த Moduleகள். நாம் அன்றாடம் செய்யும் வேலைகளை சில வரிகளை எழுதாமல் இந்த மொடியூல்களைப் பயன்படுத்தி எழுதிவிடலாம்.

JavaScript மொழியானது இன்று இணையத்தில் எங்கும் பரந்து விரிந்து வாழும் ஒருமொழி. முதலில் DHTML இல் சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்த இணையவடிவமைப்பாளர்களால் பாவிக்கப்பட்டு பின்னர் இணையதள வல்லுனர்களும் பயனர்கணனிகள் இயங்கும் செயலிகளை அல்லது செயற்பாடுகளை நிறைவேற்றப்பாவிக்கப்பட்டு தற்போது வழங்கிகளில் செயற்படும் தன்மையைம் கொண்டுள்ளது. JavaScript இன் மூன்றாவது பிறப்பு இது. இந்த உயர் நிலையை எட்ட ஜாவாஸ்கிரிப்டின் இலகுத் தன்மை ஒரு காரணமாக இருந்தாலும், வழங்கிசார் மென்பெருள் தயாரிப்பில் கனகச்சிதமாக இருக்கவேண்டும் அல்லது அனைத்தும் கவிழ்ந்துவிடும். ஆகவே node.js ஆனது JavaScript இயக்கத்தை கட்டுக்குள் வைத்து இயக்குகின்றது. இந்த அத்தியாயத்தில் மொடியூல்களை சிறப்பாக வினைத்திறனாக இயக்க, ஜாவாஸ்கிரிப்ட்டின் சின்னப்பிள்ளைத் தனத்தை கட்டுப்படுத்த node.js வைத்துள்ள கட்டுப்பாடுகளைப் பார்ப்போம். அத்துடன் நீங்களே உங்களுக்குத் தேவையான ஒரு மொடியூலை எவ்வாறு எழுதிக்கொள்ளலாம் என்றும் பார்க்கலாம்.

நாங்கள் முன்பே பார்த்தபடி node.js சில அடிப்படைத் தேவைகளை நிறைவேற்ற சில மொடியூல்களுடன் வெளியாகியுள்ளது. அத்துடனம் NPM மூலம் எமக்குத் தேவையான மூன்றாம் நபர்கள் எழுதிய மொடியூல்களைப் பாவித்துக்கொள்ளலாம். அதைவிட மேலும் நாங்களும் மொடியூல்களை எழுதிப் பாவிக்கலாம். பொதுவாக பின்வரும் முறையில் மொடியூல் ஒன்றை எமது செயலியினுள் அழைத்துக்கொள்வோம்.

var module=require('somemodule');

node.js ஆரம்பிக்கும் போதே அதன் அடிப்படை மொடியூல்களை ஏற்றிவிடும். ஆயினும் NPM மற்றும் நாங்கள் எழுதிய மொடியூல்களை கோப்பு இருக்கும் இடத்தின் மூலம் node.js ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள்ளும்.

மொடியூல் எழுதலாம் வாங்க

உங்களுக்கு JavaScript மற்றும் பொதுவான மென்பெருள் எழுதும் ஆற்றல் உள்ளது என்ற எடுகோளின் அடிப்படையிலேயே மிகுதியைச் சொல்லுகின்றேன். பொதுவாக மொடியூல்களை நீங்கள் JavaScript, C, C++ போன்ற மொழிகளில் எழுதிக்கொள்ளலாம்.

முதலில் mymodule.js எனும் கோப்பை உருவாக்கிக் கொள்ளுங்கள். அதன் உள்ளடக்கம் பினவருமாறு அமையட்டும்

exports.area = function (r) {
 return r * r;
};

அதன் பின்னர் எமது node செயலியின் உரை பின்வருமாறு அமையட்டும். எமது கோப்பை app.js என வழமை போல பெயரிட்டுக்கொள்ளலாம்.

// நாங்கள் எழுதிய மொடியூலை செயலிக்குள் இறக்குகின்றோம்
var mymodule = require('./mymodule.js');

// நாங்கள் எழுதிய செயலியின் மெதட் area என்பதை அழைக்கின்றோம்
console.log(mymodule.area(4));

இந்த செயலியின் படி ஒரு சதுரம், செவ்வகத்தின் பரப்பளவைக் கணிக்க ஒரு மொடியூலை நாங்கள் எழுதியுள்ளோம்.

குறிப்பு : மொடியூல் மற்றும் அப்ஜேஸ் கோப்புகள் ஒரே கோப்புறையில் இருப்பதை உறுதிப்புடுத்திக்கொள்ளுங்கள். அனைத்தும் சரியாக இயங்கினால் பின்வரும் செய்தி உங்களுக்கு கிடைக்கும்.
node mymodule

குறிப்பு : வழமையாக மொடியூல் ஒன்றை இறக்குப் போது require(‘./mymodule’) என்று .js என்ற Extension இல்லாமலும் இறக்கிக்கொள்ளலாம். Node.js அந்தக் கோப்புறையினுள் உள்ள அந்தப்பெயரிற்குப் பொருந்தும் ஒரு ஜாவாஸ்கிரிப்ட் கோப்பை இறக்கிக்கொள்ளும்.

செயலியை இங்கே பதிவிறக்கிக்கொள்ளலாம்

2 thoughts on “பாகம் 4 : nodejs தமிழில்”

 1. NPM (Node Package Manager)
  = கனுப் பொதி மேலாலர்

  Module
  = சொருகியாகப் பயன்படத்தக்க பகுதியுரு (தொகுதிக்கூரு)

  DHTML (Dynamic Hypertext Markup Language)
  = இயங்குனிலய் மேம்பட்டப் பாடக் குரி மொலி

  node.js (node.JavaScript)
  = கனு.சாஎ (கனு.சாவாஎலுத்துரு)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.