ஜெய ஹோ – இப்போது ஆங்கிலப் பாடலாகவும்

ஸ்லம் டோக் மில்லியனர் படத்தில் இடம் பெற்ற பாடலும் பின்னர் ஆஸ்கார் விருதை ரஹுமானுக்குப் பெற்றுக்கொடுத்துமான இந்தப் பாடல் இப்போது ஆங்கிலத்தில் வெளிவந்துள்ளது.

பிரபல ஆங்கிலப் பாடகிக்கூட்டமான, புசி கட் டோல்ஸ் இந்தப் பாடலை இப்போது ஆங்கிலத்தில் மீளமைத்துள்ளனர். அண்மையில் வீடியோ காட்சிகள் ஆஸ்திரியாவில் உள்ள ஒரு புகையிரத நிலையத்தில் படம்பிடிக்கப்பட்டது.

விரைவில் வீடியோவை யூடியூப்பில் எதிர்பார்க்கலாம்.

Pussy cat dolls have remixed the song into English

check out their site

http://www.pcdmusic.com/jaiho/

Lyrics

Pussycat Dolls – Jai Ho Lyrics and Video :-

Jai Ho!

Jai Ho

I got shivers

When you touch of a (?)

I’ll make you hot, Get what you got,

I’ll make you wanna say

(Jai Ho, Jai Ho)

I got fever, running like a fire

For you I will go all the way

I wanna take you higher

(Jai Ho)

I keep it steady steady, that’s how I do it

This beat is heavy, so heavy you gonna feel it.

(Jai Ho)

You are the reason that I breathe (Jai Ho)

You are the reason that I still believe (Jai Ho)

You are my destiny

(Jai Oh) Oh-oh-oh

(Jai Ho)

No there is nothing that can stop us (Jai Ho)

Nothing can ever come between us (Jai Ho)

So come and dance with me

Jai Ho!

Catch me, catch me, catch me, c’mon, catch me,

I want you now,

I know you can save me, you can save me,

I need you now.

I am yours forever, yes, forever,

I will follow,

Anywhere in anyway,

Never gonna let go

Jai Ho!

Jai Ho!

Escape (escape) away (away),

I’ll take you to a place,

This fantasy of you and me

I’ll never lose my chance

(Jai Ho)

Mmmhh yeaahhhh .. hhmm yeaaaha

I can (I can) feel you (feel you),

Rushing through my veins

There’s an ocean in my heart

I will never be the same

(Jai Ho)

Just keep it burnin’, yeah baby, just keep it comin’ (Jai Ho)

You’re gonna find out baby, I’m one in a million

(Jai Ho)

You are the reason that I breathe (Jai Ho)

You are the reason that I still believe (Jai Ho)

You are my destiny

Jai Oh! Oh-oh-oh-oooooh

(Jai Ho)

No there is nothing that can stop us (Jai Ho)

Nothing can ever come between us (Jai Ho)

So come and dance with me

Jai Ho! (oohh)

Catch me, catch me, catch me, c’mon, catch me,

I want you now,

I know you can save me, you can save me,

I need you now.

I am yours forever, yes, forever

I will follow

Anywhere in anyway,

Never gonna let go

(Jai Ho)

Hmmm yaeaaaaahhh

(repeat 2x)

I need you, gonna make it

I’m ready, so take it

(Jai Ho)

You are the reason that I breathe (I breathe)

You are the reason that I still believe (still believe)

You are my destiny (destiny)

Jai Oh! Oh-oh-oh-ooooh

(Jai Ho)

No there is nothing that can stop us (can stop us)

Nothing can ever come between us

So come and dance with me,

Jai Ho! (oohh)

Jai Ho!

Bai-la bai-la!

Bai-la bai-la!

Jai Ho! Bai-la bai-la!

Jai Ho

One thought on “ஜெய ஹோ – இப்போது ஆங்கிலப் பாடலாகவும்”

Leave a Reply