ஒஸ்கார் விருதுகள்

இங்கே சென்று இம்முறை ஒஸ்காரை அள்ளியவர்களைக் காண்க. வெற்றி பெற்றவரை பெட்டியிட்டுக் காட்டியுள்ளார்கள்.

வேற்று நாட்டுக்கான திரைப்படமாக ஆஸ்திரியத் திரைப்படம் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

One thought on “ஒஸ்கார் விருதுகள்”

Leave a Reply