இவர்கள் சொல்கின்றார்கள்

இருமுறை ஒஸ்கார் விருது வென்ற டொம் ஹாங்க் ஒஸ்கார் பற்றி சொல்கையில்

“Eat healthy, get some exercise, get some good sleep–and pay no attention to the print media.”

ஒஸ்கார் விருதுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட சிலர் என்ன சொல்கின்றார்கள் என்பதை இந்த சுட்டியைக் சொடுக்கி சென்று பாருங்கள்!

காண்க

Leave a Reply