40 : சிம்சன் தொலைக்காட்சித் தொடரின் காட்சிகளைப் பதிவிறக்க


உலகப்புகழ் பெற்றது சிம்சன் கார்டூன்கள். இது சிறுவர்கள் பார்க்கக் கூடியதாக இருப்பினும் பெரியோருக்காகத் தயாரிக்கப்பட்டதே.

இந்த பக்கத்தில் சிம்சன் கார்டூன் ஆரம்பக்காலத்தில் எடுக்கப்பட்ட சில கிளிப்புகளைத் தருகின்றது.

பதிவிறக்கிச் சிரித்து மகிழ

டெக்னாரடி பகுப்புகள்


2 thoughts on “40 : சிம்சன் தொலைக்காட்சித் தொடரின் காட்சிகளைப் பதிவிறக்க”

  1. வருகைக்கு நன்றி..
    தொடர்ந்து வாருங்கள் படியுங்கள்

Leave a Reply