ஒஸ்கார் 2009

ஓஸ்கார் விருதுகளுக்குத் தெரிவாகிய திரைப்படங்களில் வரும் காட்சிகளைத் தொகுத்து அமைத்துள்ள இந்த வீடியோவைப் பாருங்கள் அருமை.!!!

4 thoughts on “ஒஸ்கார் 2009”

  1. எந்த சானலிலாவது ஒளீபரப்புகிறார்களா?எந்த சானலிலாவது ஒளீபரப்புகிறார்களா?

Leave a Reply