15 : இந்தவார ஹொலிவூட் தரவரிசை

Rank Title Weekend Gross
1. The Pursuit of Happyness (2006) $26.5M $26.5M
2. Eragon (2006) $23.2M $23.2M
3. Charlotte’s Web (2006) $11.5M $11.5M
4. Happy Feet (2006) $8.36M $149M
5. The Holiday (2006) $8.01M $25.1M
6. Apocalypto (2006) $8.01M $28.2M
7. Blood Diamond (2006) $6.52M $18.6M
8. Casino Royale (2006) $5.63M $138M
9. The Nativity Story (2006) $4.66M $23M
10. Unaccompanied Minors (2006) $3.55M $10.1M

மில்லியன் கணக்கில் அதுவும் டாலர் கணக்கில் இப்படி அள்ளுகின்றார்களே!!

One thought on “15 : இந்தவார ஹொலிவூட் தரவரிசை”

Leave a Reply