பயர்பொக்ஸ் 3.5 தயார்!!!!

அன்பான உள்ளங்களே:

இத்தால் நான் உங்களுக்கு அறியத் தருவது என்னவெனில் “Firefox 3.5 பதிவிறக்கத்தயாராக உள்ளது”.

அதில் சந்தோஷமான செய்தி இம்முறை தமிழ் (பீட்டா), சிங்களம் ஆகிய மொழிகளிலும் வெளியிடப்பட்டுள்ளமை:)

பயர்பொக்ஸ் 3.5க்கு ஏன் நாங்கள் மாற வேண்டும் என்பதற்கு பயர்பொக்ஸ் பின்வரும் ஐந்து காரணங்களைக் கொடுத்துள்ளது.

1 Security
2 Performance
3 The Awesome Bar
4 Better Bookmarking
5 Password Manager

ஏன் தாமதம்?? செல்க பயர்பொக்ஸ் 3.5ன் நகல் ஒன்றை நீங்களும் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்

Did you know Google Chrome is now available in Tamil?

Leave a Reply