சக்தே இந்தியா – திரை விமர்சனம்

2 thoughts on “சக்தே இந்தியா – திரை விமர்சனம்”

  1. audio bloggin is an interesting effort.
    am not sure how its gonna turn out!!

    but this could be the “aduttha kattam”everyone is talking about!! 😉
    Kudos!! 🙂

  2. நன்றி சி.வி.ஆர்….

    எதிர்காலத்தில் மேலும் மேலும் ஒலிப்பதிவுகள் இட உத்தேசம் உள்ளது!!!!! 🙂

Leave a Reply