உங்கள் கணனியில் வழங்கியை (Server) நிறுவுக

உங்கள் கணனியில் எவ்வாறு வழங்கியை நிறுவுவது என்பதற்கான வீடியோக் கையேட்டைப் பதிவிறக்கிக் கொள்ளுங்கள்.. இது முற்றாகத் தமிழில் உள்ளது!!!!!!!!

பதிவிறக்குக

3 thoughts on “உங்கள் கணனியில் வழங்கியை (Server) நிறுவுக”

  1. இப்போது புது இணைப்பு வழங்கியுள்ளேன்… அதை முயற்சித்துப் பாருங்கள்.

Leave a Reply